Giấy xác nhận công bố sản phẩm

Giấy xác nhận công bố sản phẩm bao gồm:
Trà chùm ngây nguyên chất
Trà chùm ngây nhân sâm
Cà phê chùm ngây
Cà phê chùm ngây linh chi
Cà phê chùm ngây cappuccino